Full list of publications available upon request.

 • „Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski”, wspólnie z prof. Januszem Beksiakiem i Magdą Ciżkowicz, C.H. Beck, Warszawa 2013;
 • „To nie opcje są najważniejszym problemem gospodarki” wspólnie z Andrzejem Rzońcą, „Dziennik”,26 lutego 2009;
 • „Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji w drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej. Analiza doświadczeń na tle teorii”. Materiały i Studia NBP. Zeszyt nr 199. Warszawa-Waszyngton, styczeń 2006, 280 stron. Publikacja przygotowana na podstawie pracy doktorskiej;
 • „Droga do Euro”, „Rzeczpospolita”, 8 stycznia 2005;
 • „Strategia przystąpienia Polski do Strefy Euro” w „Europa w garści. Gospodarcze i polityczne konsekwencje wprowadzenia wspólnej waluty w Unii Europejskiej” materiały seminaryjne, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice-Opole 2003, 11 stron, 7 listopada 2002;
 • „Saldo oszczędności i inwestycji sektora prywatnego, saldo sektora finansów publicznych, saldo na rachunku obrotów bieżących oraz na rachunku kapitałowym – podstawowe zależności”, opracowanie wspólne z Prof. dr. hab. Tomaszem Szapiro w ramach projektu badawczego „Mechanizmy decyzyjne i metody nieklasycznej analizy danych gospodarczych”, badanie statutowe Instytutu Ekonometrii SGH, nr 03/S/0012/01 pod kierownictwem prof. dr. hab. Tomasza Szapiro, rok akademicki 2001/02, 29 stron, styczeń 2002;
 • „Czynniki finansowe warunkujące decyzje edukacyjne w systemie szkolnictwa wyższego”, opracowanie w ramach projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych nr 1 HO2B 017 18 pod kierownictwem prof. dr. hab. Tomasza Szapiro, rok akademicki 2000/2001, 48 stron, marzec 2001;
 • „Unemployment in Poland. Opportunity or Threat?”, „American Investor – A monthly publication of the American Chamber of Commerce in Poland”, February 2001;
 • „Przykład Irlandii. Potrzebujemy rozwijającej się gospodarki”, „Dziennik Zachodni”, 26 stycznia 2000;
 • „Ulga dla wszystkich”, „Dziennik Zachodni”, 8 września 1999;
 • „Drugi plan”, „Dziennik Zachodni”, 21 lipca 1999;
 • „Prywatyzacja to jest to!”, „Rzeczpospolita”, 23 listopada 1995;
 • „Polska w roku 2010 (projekcja pesymistyczna)”, „Rzeczpospolita”, 31 października – 1 listopada 1995, współautor artykułu;